Vedtægter

§1
KLUBBENS NAVN

Klubbens navn er Svømmeklubben Koral.
 

§2
HJEMSTED

Klubbens hjemsted er Hedensted Kommune.
 

§3
FORMÅL

Klubbens formål er: Gennem undervisning, konkurrencer samt øvrige aktiviteter at fremme interessen for svømmesporten og herved styrke fællesskabet samt fremme den enkeltes sundhed og trivsel.
 

§4
KLUBBENS TILSLUTNING TIL EKSTERNE ORGANISATIONER

Svømmeklubben Koral er medlem af Dansk Svømmeunion samt DGI.
 

§5
MEDLEMSKAB

Enhver, som anerkender Svømmeklubben Korals regler og vedtægter, kan optages som medlem af klubben. Alle instruktører, trænere, hjælpetrænere samt medlemmer af bestyrelsen er medlemmer af klubben.
 

§5.1.
INDMELDELSE

Indmeldelse sker før hver sæsonstart gennem klubbens medlemsregistrerings-system eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller repræsentant for bestyrelsen. Medlemskabet træder i kraft når kontingentet er betalt.
 

§5.2.
UDMELDELSE

Medlemskabet ophører automatisk efter hver sæsonafslutning.
Ønsker et medlem at udmelde sig midt i en sæson, skal dette ske skriftligt til klubbens bestyrelse. Kontingentet refunderes ikke.
 

§5.3.
EKSKLUSION

Et medlem der handler i strid med klubbens vedtægter eller ved sin optræden skader klubben, udviser usportslig eller usømmelig optræden, kan af bestyrelsen ekskluderes, når et flertal af dens medlemmer stemmer herfor. Den pågældende skal dog først have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen. Et ekskluderet medlem kan forlange, at få sin sag forelagt på første ordinære generalforsamling, ved hvilken medlemmet skal have adgang og lejlighed til at fremføre, hvad der måtte tjene til hans/hendes forsvar. Generalforsamlingens afgørelse, som træffes ved almindelig stemmeflertal, er endelig og kan ikke indankes for anden myndighed.
 

§6
KONTINGENT

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen forud for hver sæson og opkræves ved medlemsregistreringen.
  

§7
GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned og er klubbens øverste myndighed i ethvert anliggende og dens afgørelser kan ikke indankes for nogen anden myndighed. Dagsordnen skal indeholde mindst følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. §12
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. §12
  7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant jf. §12
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Evt.
Generalforsamlingens afholdelse skal bekendtgøres mindst 14 dage forud ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer via mail samt opslag på klubbens hjemmeside.

Til foranstående dagsorden kan bestyrelsen tilføje punkter, som er aktuelle for den pågældende generalforsamling.
 
Den af generalforsamlingen valgte dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.
Klubbens sekretær udarbejder et referat ved generalforsamlingen, som senest 14 dage efter afholdelse udsendes på mail samt offentliggøres på klubbens hjemmeside.
 
Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer samt yderligere 2 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år er 2 medlemmer på valg. Desuden vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen. Valgte bestyrelsesmedlemmer, såvel som suppleanter, skal på datoen for generalforsamlingen være fyldt 18 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Revisorerne vælges for ét år ad gangen.
 

§7.1
FORSLAG

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal forelægges skriftligt.
 

§7.2
GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGSDYGTIGHED

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Undtaget herfra er dog den i §15, nævnte bestemmelse om klubbens opløsning. For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. I alle øvrige anliggender træffes beslutningerne, bortset fra bestemmelserne i §15, ved simpel stemmeflertal. Stemmeafgivelsen foregår som regel ved håndsoprækning, dog kan skriftlig stemmeafgivning forlanges, såfremt blot et enkelt medlem ønsker dette.
 

§7.3
STEMMERET

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer jf. (§5). Medlemmer som på datoen for afholdelsen af generalforsamlingen ikke er fyldt 13år, kan lade sig repræsentere af forældre/værge.
Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde. Der gælder én stemme pr. medlem.
  

§8
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, ved indkaldelse med 14 dages varsling, dersom bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom.
En, af medlemmerne, begæret generalforsamling skal indkaldes senest 4 uger efter, at begæring herom er fremsat over for bestyrelsen.
 

§9
TEGNINGSRET

Klubben tegnes af:
Mindst to ud af følgende tre bestyrelsesmedlemmer i forening:
- Formanden
- Næstformanden
- Kassereren
 

§10 FORRETNINGSORDEN

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der kræves at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, heriblandt formanden eller i dennes fravær næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen er pligtig til at føre protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling.


§11
REGNSKAB

Klubbens kasserer har pligt til at føre et specificeret regnskab, samt til enhver tid at give bestyrelsen oplysninger om klubbens økonomiske stilling. Regnskabsåret går fra 1, august til 31. juli. Regnskabet skal indleveres til de valgte revisorer senest 14 dage før generalforsamlingen.


§12
UDVALG

Bestyrelsen kan blandt klubbens medlemmer nedsætte udvalg til at tage sig af særlige opgaver.
 

§13
HÆFTELSE

Klubbens medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmerne, hæfter ikke personligt eller direkte for de forpligtelser der måtte påhvile klubben, idet denne alene hæfter herfor med sin egen formue.
 

§14
KLUBBENS MIDLER

Det pålægges bestyrelsen at forvalte klubbens midler på forsvarlig måde.
Det overlades til bestyrelsen at indkøbe de for klubbens trivsel nødvendige rekvisitter.
Optagelse af gældsforpligtelser kræver generalforsamlingens godkendelse.
 

§15
KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en til dette formål særlig ekstraordinær generalforsamling, der kun er beslutningsdygtig, såfremt halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 5/6 af disse stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med stemmeflertal uden hensyn til antallet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Såfremt opløsningen vedtages, skal klubbens ejendele realiseres, og det derved indkomne beløb sammen med evt. kassebeholdning, tilfalde velgørende formål.
 
Revideret ved generalforsamlingen 16.10.1980
Revideret ved generalforsamlingen 14.10.1982
Revideret ved generalforsamling 09.03.1989
Revideret ved generalforsamling 24.10.1991
Revideret ved generalforsamling 12.11.1997
Revideret ved generalforsamling 25.11.2000
Revideret ved ekstraordinær generalforsamling 04.04.2001
Revideret ved generalforsamling 11.10.2006
Revideret ved ekstraordinære generalforsamling 02.09.2015.
Revideret ved generalforsamling 02.11.2016
Revideret ved generalforsamling 25.10.2017
Revideret ved generalforsamling 30.10.2019
Svømmeklubben Koral
Gesagervej
8722 Hedensted
E-mail: mail@koral-svom.dk


Svømmeklubben Koral | Gesagervej 68 | 8722 Hedensted